VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 24:36-39
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 722 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 8:58:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:7-10
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 540 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 4:39:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:3-7
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 670 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 7:27:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 712 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 2:32:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:23-24
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 554 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 11:33:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:13-24
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 694 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/5/2019 8:56:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-11; 1 Cô-rinh-tô 11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1194 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 1:6:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 658 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 5:1:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:5; Giăng 14:6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1517 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 18:34:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:31
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 909 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 22:45:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.