VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Giăng 11:28-45
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/3/2010; 836 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:7:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/26/2009; 1355 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:6:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:01-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/12/2009; 1186 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:45:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/10/2009; 1146 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:6:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/17/2001; 1407 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 20:30:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1783 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 16:22:28
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1548 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 1:0:46
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 11:4-34
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 900 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 16:5:25
Đọc  Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1229 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 16:16:9
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 18:29-39
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1328 xem
Xem lần cuối 5/29/2020 22:8:55
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.