VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/18/2014; 890 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 17:55:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/4/2014; 693 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 17:55:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:33-40
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/20/2014; 607 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 8:40:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/13/2014; P: 4/20/2014; 588 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:45:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:25-42
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/6/2014; P: 4/20/2014; 556 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 17:55:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 13:11-19; Khải-huyền 3:8
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2014; 966 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 18:18:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/9/2014; 974 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 17:21:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:34-37
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/23/2014; 624 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 17:21:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/9/2014; 541 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:50:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/26/2014; 843 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 17:13:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.