VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/12/2014; 434 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:54:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-46
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/29/2013; 721 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 4:23:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-46
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/15/2013; 600 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:54:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/17/2013; 795 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:44:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/3/2013; 650 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 2:13:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/20/2013; 767 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:12:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/6/2013; 920 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:47:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/22/2013; 858 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:46:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 8:1-6
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:8/18/2013; 664 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 9:14:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 4:8-16; 2 Sa-mu-ên 4:31-37
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/12/2013; 847 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 16:45:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.