VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/18/2014; 857 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 9:9:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/4/2014; 640 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 17:38:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:33-40
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/20/2014; 573 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 22:48:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/13/2014; P: 4/20/2014; 559 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 4:1:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:25-42
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/6/2014; P: 4/20/2014; 513 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 18:12:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 13:11-19; Khải-huyền 3:8
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2014; 906 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 17:22:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/9/2014; 938 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 22:54:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:34-37
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/23/2014; 590 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 13:33:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/9/2014; 504 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 10:9:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/26/2014; 799 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 8:33:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.