VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/18/2014; 866 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 8:5:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/4/2014; 655 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 16:37:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:33-40
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/20/2014; 582 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 3:46:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/13/2014; P: 4/20/2014; 566 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 17:40:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:25-42
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/6/2014; P: 4/20/2014; 521 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2019 8:37:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 13:11-19; Khải-huyền 3:8
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2014; 914 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/25/2019 12:54:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/9/2014; 948 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 7:58:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:34-37
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/23/2014; 598 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 20:31:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/9/2014; 516 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 12:31:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/26/2014; 810 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 5:46:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.