VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/18/2014; 906 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 22:3:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/4/2014; 705 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 3:45:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:33-40
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/20/2014; 619 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 20:50:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/13/2014; P: 4/20/2014; 600 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 4:52:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:25-42
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/6/2014; P: 4/20/2014; 577 xem 2 lưu
Xem lần cuối 44.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 13:11-19; Khải-huyền 3:8
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2014; 995 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 19:52:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/9/2014; 989 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/29/2020 6:27:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:34-37
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/23/2014; 639 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 18:41:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/9/2014; 556 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 1:44:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/26/2014; 857 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 12:6:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.