VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/12/2014; 421 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 6:51:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-46
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/29/2013; 703 xem
Xem lần cuối 1/5/2020 23:34:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-46
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/15/2013; 587 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 7:36:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/17/2013; 778 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/4/2020 4:45:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/3/2013; 624 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 19:1:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/20/2013; 749 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 18:30:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/6/2013; 905 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/4/2020 19:56:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/22/2013; 843 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 1:56:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 8:1-6
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:8/18/2013; 649 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 10:55:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 4:8-16; 2 Sa-mu-ên 4:31-37
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/12/2013; 820 xem
Xem lần cuối 1/19/2020 5:13:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.