VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/12/2014; 446 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 0:18:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-46
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/29/2013; 750 xem
Xem lần cuối 9/25/2020 16:9:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-46
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/15/2013; 610 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/11/2020 6:51:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/17/2013; 808 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 20:20:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/3/2013; 667 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 0:36:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/20/2013; 783 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 17:54:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/6/2013; 942 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 18:46:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/22/2013; 883 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 12:25:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 8:1-6
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:8/18/2013; 678 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 8:29:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 4:8-16; 2 Sa-mu-ên 4:31-37
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/12/2013; 877 xem
Xem lần cuối 9/27/2020 8:27:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.