VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/12/2014; 430 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 16:23:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-46
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/29/2013; 715 xem
Xem lần cuối 3/18/2020 17:56:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-46
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/15/2013; 597 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 11:18:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/17/2013; 790 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 12:16:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/3/2013; 642 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 8:58:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/20/2013; 762 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 11:10:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/6/2013; 917 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 16:52:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/22/2013; 852 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 20:51:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 8:1-6
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:8/18/2013; 659 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 18:16:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 4:8-16; 2 Sa-mu-ên 4:31-37
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/12/2013; 838 xem
Xem lần cuối 3/27/2020 2:54:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.