VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 1886 xem 34 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 6:13:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/20/2016; P: 11/23/2016; 1619 xem 26 lưu
Xem lần cuối 6/11/2021 7:25:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 20:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/6/2016; P: 11/9/2016; 2108 xem 36 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 7:47:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:47-56
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/30/2016; P: 11/2/2016; 1572 xem 39 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 0:20:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:18-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 1834 xem 27 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 21:15:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 1809 xem 30 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 11:45:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/18/2016; P: 9/23/2016; 1903 xem 41 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 21:36:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/11/2016; P: 9/14/2016; 1629 xem 27 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 10:37:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 2:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/23/2016; 1918 xem 31 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 0:31:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:47-57
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 1260 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 20:20:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.