VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
2 Các Vua 7:3-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/30/2014; P: 12/3/2014; 1935 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 1:27:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/23/2014; P: 11/26/2014; 1603 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:58:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 2102 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:58:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 1857 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 22:25:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 2:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 1837 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 13:42:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/26/2014; P: 10/29/2014; 1424 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 13:10:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:15-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/19/2014; P: 10/22/2014; 1663 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 0:49:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/12/2014; P: 10/16/2014; 1608 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 13:16:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/5/2014; 1665 xem 36 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:56:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/28/2014; P: 10/2/2014; 1535 xem 36 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:56:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 32  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.