VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Sáng-thế Ký 29:15-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/16/2014; 1769 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 7:44:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 3:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/9/2014; 1838 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 23:38:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/2/2014; 1829 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 9:35:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/26/2014; 1726 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 23:30:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/19/2014; 1643 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:45:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 21:7-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/12/2014; 2091 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 21:47:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/5/2014; 2046 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 11:57:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/29/2013; 1552 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 2:57:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/22/2013; 1651 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 13:4:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/15/2013; 2370 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 5:17:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 32  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.