VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Đa-ni-ên 6:14-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/8/2013; 2201 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 0:32:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/1/2013; 2100 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 6:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/24/2013; 1635 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 5:27:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 14:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/17/2013; 2428 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 22:23:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:54-60
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/10/2013; 1421 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 11:2:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:5-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/3/2013; 2861 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/11/2022 13:54:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 16:12-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/27/2013; 2839 xem 26 lưu
Xem lần cuối 12/30/2021 14:15:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/20/2013; 2005 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 6:46:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:38-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/13/2013; 1653 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 16:54:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:38-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/6/2013; 1998 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 0:20:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 32  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.