VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/12/2013; 1513 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 15:14:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/5/2013; 1886 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 18:48:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:32-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/28/2013; 1489 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 5:51:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 30:8-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/21/2013; 1486 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/11/2022 23:3:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:24-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/14/2013; 1391 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 4:53:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/7/2013; 1472 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/21/2022 15:8:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/31/2013; 1450 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 5:12:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:6-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/24/2013; 1268 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 2:33:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/17/2013; 1317 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 7:21:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:47-53
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/10/2013; 1692 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 14:47:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 32  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.