VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 1954 xem 34 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 19:5:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/20/2016; P: 11/23/2016; 1661 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/21/2021 18:39:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 20:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/6/2016; P: 11/9/2016; 2189 xem 36 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 19:17:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:47-56
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/30/2016; P: 11/2/2016; 1631 xem 39 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 9:40:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:18-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 1879 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 8:33:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 1857 xem 30 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 20:40:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/18/2016; P: 9/23/2016; 1959 xem 41 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 12:20:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/11/2016; P: 9/14/2016; 1673 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 12:24:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 2:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/23/2016; 1959 xem 31 lưu
Xem lần cuối 11/22/2021 18:56:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:47-57
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 1305 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/18/2021 2:45:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.