VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 13:5-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/13/2020; P: 9/14/2020; 82 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 8:23:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:10-13:4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/6/2020; P: 9/8/2020; 104 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 3:56:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:27-12:9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/30/2020; P: 9/1/2020; 97 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 17:39:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:20-6:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2020; P: 8/25/2020; 195 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 16:53:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/16/2020; P: 8/18/2020; 107 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 1:55:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 3:12-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/9/2020; P: 8/12/2020; 139 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 9:46:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/2/2020; P: 8/5/2020; 194 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 17:52:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/26/2020; P: 8/5/2020; 41 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 0:40:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/19/2020; P: 8/5/2020; 28 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 18:24:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:10-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/12/2020; P: 7/13/2020; 85 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 9:42:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 45  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.