VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Giô-suê 8:30-35
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/25/2022; P: 10/3/2022; 223 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 20:17:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 8:1-29
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/28/2022; P: 8/31/2022; 202 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 9:41:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/21/2022; P: 8/22/2022; 253 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 10:36:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 6:20-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/14/2022; P: 8/15/2022; 245 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 1:56:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:13-6:20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/7/2022; P: 8/9/2022; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 18:17:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/10/2022; P: 7/12/2022; 220 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 19:22:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:1-5:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/26/2022; P: 6/29/2022; 180 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 16:18:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/19/2022; P: 6/21/2022; 220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 2:16:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/12/2022; P: 6/15/2022; 237 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 3:11:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 2:1-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/5/2022; P: 6/8/2022; 220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 12:6:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 53  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.