VietChristian
VietChristian
mucsu.org
1 Cô-rinh-tô 6:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/16/2018; P: 10/20/2018; 569 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 11:35:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 588 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 8:49:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/2/2018; P: 9/4/2018; 510 xem
Xem lần cuối 7/15/2024 9:0:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-5
Mục Sư Trương Văn Bồn
C:9/1/2018; P: 9/15/2018; 634 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 13:52:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:14-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/26/2018; P: 9/4/2018; 635 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/5/2024 6:10:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/19/2018; P: 8/29/2018; 786 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 10:36:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:10-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/12/2018; P: 8/29/2018; 509 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 21:52:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:13-15
Ông Trương Anh
C:8/5/2018; P: 8/29/2018; 756 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 17:32:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/29/2018; P: 8/29/2018; 589 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 8:17:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 627 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 7:58:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 53  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.