VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Gia-cơ 1:9-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 426 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 1:50:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:5-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 668 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 2:38:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 336 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 14:59:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/3/2016; P: 4/11/2016; 366 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 20:19:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:7; Phi-líp 3:10-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/27/2016; P: 4/11/2016; 291 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 11:32:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 795 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:40:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:0-28:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/13/2016; 485 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 22:32:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 13:14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/6/2016; P: 3/10/2016; 525 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 21:40:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/28/2016; P: 2/29/2016; 564 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 13:11:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 432 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 12:14:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 43  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.