VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/8/2018; P: 7/19/2018; 512 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/20/2024 19:26:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Ông Trương Anh
C:7/1/2018; P: 7/9/2018; 648 xem 3 lưu
Xem lần cuối 44.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18-2:5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/24/2018; P: 6/25/2018; 520 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2024 12:59:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:1-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 585 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2024 8:34:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2018; P: 6/17/2018; 558 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2024 8:52:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2018; P: 6/17/2018; 439 xem
Xem lần cuối 2/20/2024 17:15:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:5/27/2018; P: 6/17/2018; 591 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/12/2024 2:3:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2018; P: 6/17/2018; 389 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2024 20:23:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:13-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2018; P: 6/17/2018; 424 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/14/2024 5:23:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2018; P: 6/6/2018; 495 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/18/2024 18:45:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 53  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.