VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/16/2016; 455 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 11:5:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 575 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 23:42:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 435 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 5:27:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:11-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 547 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 15:5:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:7-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/18/2016; P: 9/30/2016; 448 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 14:3:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 465 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 4:7:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 621 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 15:29:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 2:1-4; Ha-ba-cúc 3:16-19
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 832 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 23:40:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/14/2016; P: 8/15/2016; 471 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 13:12:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 759 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 2:30:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 45  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.