VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 3:8-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/1/2015; P: 2/3/2015; 509 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 15:29:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:8-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/1/2015; P: 2/3/2015; 214 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 15:32:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 733 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 10:33:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 255 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 11:14:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:17; Ma-thi-ơ 10:28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/18/2015; P: 1/19/2015; 514 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 15:0:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:17; Ma-thi-ơ 10:28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/18/2015; P: 1/19/2015; 211 xem 1 lưu
Xem lần cuối 50.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:14-44
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/11/2015; 194 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:24:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:14-44
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/11/2015; 408 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 13:3:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5
Pastor Thomas Stebbins
C:1/4/2015; 345 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 15:18:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5
Pastor Thomas Stebbins
C:1/4/2015; 905 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 13:45:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 46  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.