VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Cô-rinh-tô 5:20-6:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2020; P: 8/25/2020; 229 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 3:19:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/16/2020; P: 8/18/2020; 132 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 7:17:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 3:12-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/9/2020; P: 8/12/2020; 164 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 15:34:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/2/2020; P: 8/5/2020; 230 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 19:35:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/26/2020; P: 8/5/2020; 64 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 5:17:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/19/2020; P: 8/5/2020; 48 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 5:7:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:10-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/12/2020; P: 7/13/2020; 110 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 16:46:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/5/2020; P: 7/6/2020; 178 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 4:38:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:8-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2020; P: 6/23/2020; 142 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 19:30:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/14/2020; P: 6/16/2020; 153 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 15:48:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.