VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Rô-ma 8:15-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/27/2022; P: 3/3/2022; 202 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 19:51:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 73:1-28
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:2/20/2022; P: 2/22/2022; 329 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/4/2024 17:4:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:12-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/13/2022; P: 2/16/2022; 224 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 18:21:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:12-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/6/2022; P: 2/9/2022; 222 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 5:20:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:7-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/30/2022; P: 2/2/2022; 296 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/3/2024 11:59:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/16/2022; P: 1/18/2022; 335 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 10:25:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:18-6:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/9/2022; P: 1/14/2022; 314 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/30/2024 7:14:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:36-38
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/19/2021; P: 12/24/2021; 332 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 14:24:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:3-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/12/2021; P: 12/17/2021; 292 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/1/2024 16:7:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/5/2021; P: 12/8/2021; 272 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/10/2024 4:47:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 53  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.