VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

2 Cô-rinh-tô 3:18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/23/2019; P: 8/24/2019; 188 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 21:33:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:14-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/9/2019; P: 8/23/2019; 216 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 0:18:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:22-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/2/2019; P: 8/21/2019; 215 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 17:51:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2019; P: 8/21/2019; 204 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 19:14:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:30-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2019; P: 8/20/2019; 141 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 18:50:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 456 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 0:41:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:12-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 283 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 1:43:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/10/2019; P: 3/22/2019; 254 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 9:39:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:26-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/3/2019; P: 3/22/2019; 301 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 9:22:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:1-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/24/2019; P: 3/22/2019; 176 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 20:16:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 45  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.