VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Rô-ma 8:15-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/27/2022; P: 3/3/2022; 155 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 2:54:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 73:1-28
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:2/20/2022; P: 2/22/2022; 270 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 0:42:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:12-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/13/2022; P: 2/16/2022; 180 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 0:3:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:12-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/6/2022; P: 2/9/2022; 178 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 18:14:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:7-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/30/2022; P: 2/2/2022; 250 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 18:14:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/16/2022; P: 1/18/2022; 275 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 16:27:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:18-6:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/9/2022; P: 1/14/2022; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 0:4:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:36-38
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/19/2021; P: 12/24/2021; 284 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 10:54:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:3-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/12/2021; P: 12/17/2021; 244 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 23:53:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/5/2021; P: 12/8/2021; 224 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 18:46:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 53  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.