VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/23/2018; P: 1/4/2018; 287 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 4:0:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:6-20
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/23/2018; P: 1/1/2019; 137 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 21:31:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:23-11:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/16/2018; P: 12/22/2018; 228 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 10:39:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/9/2018; P: 12/22/2018; 182 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 18:16:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Ông Trương Anh
C:12/2/2018; P: 12/22/2018; 251 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 8:57:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:16-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/25/2018; P: 12/22/2018; 153 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 11:50:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 8:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/4/2018; P: 12/22/2018; 129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 4:19:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/28/2018; P: 12/22/2018; 132 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 13:20:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:25-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/21/2018; P: 12/22/2018; 169 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 8:28:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:17-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/14/2018; P: 12/22/2018; 146 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 19:27:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.