VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Rô-ma 8:9-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/30/2014; 655 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/8/2024 16:16:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/30/2014; 370 xem
Xem lần cuối 4/19/2024 9:16:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/23/2014; P: 11/25/2014; 526 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 6:4:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/23/2014; P: 11/25/2014; 964 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 6:4:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/16/2014; P: 11/25/2014; 407 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/21/2024 18:49:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 795 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:50:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1; Hê-bơ-rơ 11:7; Sáng-thế Ký 6:9-22; Ma-thi-ơ 24:36-44; 2 Phi-e-rơ 2:4-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/9/2014; P: 11/10/2014; 1020 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 9:10:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1; Hê-bơ-rơ 11:7; Sáng-thế Ký 6:9-22; Ma-thi-ơ 24:36-44; 2 Phi-e-rơ 2:4-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/9/2014; P: 11/10/2014; 538 xem 1 lưu
Xem lần cuối 51.37 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 858 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 5:15:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 412 xem
Xem lần cuối 4/18/2024 8:47:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 53  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.