VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/22/2013; 528 xem
Xem lần cuối 4/3/2024 21:44:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100:1-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/15/2013; 397 xem
Xem lần cuối 4/3/2024 21:44:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100:1-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/15/2013; 617 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/9/2024 2:58:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:13-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/8/2013; 460 xem
Xem lần cuối 4/3/2024 21:33:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:13-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/8/2013; 672 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/6/2024 9:31:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/1/2013; 712 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/13/2024 2:42:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/1/2013; 453 xem
Xem lần cuối 4/3/2024 21:29:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:13-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/24/2013; 678 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/7/2024 19:53:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:11-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/17/2013; 674 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 21:23:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:11-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/17/2013; 521 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/9/2024 13:48:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  42 / 53  Tiếp  Cuối

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.