VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/15/2012; 312 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 11:50:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Ông Trương Anh
C:7/12/2012; 829 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 10:4:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:17-21
Hồ Thanh Dũng
C:7/1/2012; 796 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 2:43:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/24/2012; 437 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 6:29:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2012; 908 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 17:47:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2012; 792 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/9/2020 3:5:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-41
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2012; 484 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 17:28:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/27/2012; 613 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 21:22:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2012; 636 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 19:46:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2012; 622 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 4:10:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  44 / 45  Tiếp  Cuối

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.