VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Cô-rinh-tô 3:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/29/2018; P: 8/29/2018; 283 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 1:53:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 332 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 20:13:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/8/2018; P: 7/19/2018; 237 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 10:38:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Ông Trương Anh
C:7/1/2018; P: 7/9/2018; 315 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 12:47:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18-2:5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/24/2018; P: 6/25/2018; 296 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 2:8:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:1-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 273 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 13:40:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2018; P: 6/17/2018; 273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 5:37:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2018; P: 6/17/2018; 200 xem
Xem lần cuối 7/9/2020 5:39:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:5/27/2018; P: 6/17/2018; 254 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 23:20:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2018; P: 6/17/2018; 157 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 23:36:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 44  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.