VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

1 Cô-rinh-tô 1:10-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2018; P: 6/17/2018; 276 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 9:9:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2018; P: 6/17/2018; 203 xem
Xem lần cuối 7/28/2020 2:54:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:5/27/2018; P: 6/17/2018; 258 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 17:31:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2018; P: 6/17/2018; 159 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 14:36:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:13-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2018; P: 6/17/2018; 181 xem
Xem lần cuối 8/8/2020 2:56:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2018; P: 6/6/2018; 299 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 6:50:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 264 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 9:33:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:16-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 269 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 23:50:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/15/2018; P: 4/25/2018; 172 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 17:50:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/8/2018; P: 4/25/2018; 202 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 5:56:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 44  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.