VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Cô-rinh-tô 12:4-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/11/2018; P: 3/14/2018; 344 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 15:30:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/4/2018; P: 3/11/2018; 257 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 19:47:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/25/2018; P: 2/26/2018; 327 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 18:56:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 223 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 17:27:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/11/2018; P: 2/17/2018; 276 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 15:29:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 29:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/4/2018; P: 2/6/2018; 370 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 3:43:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:8-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/28/2018; P: 2/3/2018; 251 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 1:45:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 6:9-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/21/2018; P: 1/28/2018; 177 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/2/2020 2:9:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 13:23-33
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/14/2018; P: 1/28/2018; 211 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 20:58:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/31/2017; P: 1/4/2018; 349 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 3:45:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.