VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 2:8-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2017; P: 1/4/2018; 208 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 8:52:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 6:9-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/17/2017; P: 12/28/2017; 225 xem
Xem lần cuối 1/10/2020 21:4:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/10/2017; P: 12/11/2017; 321 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 20:51:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/3/2017; P: 12/11/2017; 266 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 20:51:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/26/2017; P: 12/11/2017; 147 xem
Xem lần cuối 1/17/2020 14:15:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/19/2017; P: 12/11/2017; 213 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 22:31:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/5/2017; P: 12/11/2017; 171 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 10:14:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/29/2017; P: 11/11/2017; 287 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 11:31:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:3-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/22/2017; P: 10/28/2017; 324 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 0:28:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 440 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 18:2:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.