VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:6-20
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/23/2018; P: 1/1/2019; 264 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 8:17:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:23-11:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/16/2018; P: 12/22/2018; 328 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 7:42:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/9/2018; P: 12/22/2018; 290 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/25/2021 21:30:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Ông Trương Anh
C:12/2/2018; P: 12/22/2018; 366 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 8:16:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:16-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/25/2018; P: 12/22/2018; 244 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 7:50:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 8:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/4/2018; P: 12/22/2018; 223 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 3:53:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/28/2018; P: 12/22/2018; 225 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 18:45:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:25-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/21/2018; P: 12/22/2018; 254 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/2/2021 14:10:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:17-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/14/2018; P: 12/22/2018; 239 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 15:21:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/7/2018; P: 12/22/2018; 286 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 12:0:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 48  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.