VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/4/2018; P: 3/11/2018; 301 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/7/2020 17:6:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/25/2018; P: 2/26/2018; 355 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 21:15:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 251 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/6/2020 3:41:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/11/2018; P: 2/17/2018; 316 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 17:29:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 29:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/4/2018; P: 2/6/2018; 402 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 5:16:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:8-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/28/2018; P: 2/3/2018; 300 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 3:41:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 6:9-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/21/2018; P: 1/28/2018; 201 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 18:49:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 13:23-33
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/14/2018; P: 1/28/2018; 243 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 19:29:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/31/2017; P: 1/4/2018; 388 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 2:51:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2017; P: 1/4/2018; 250 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 18:42:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 45  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.