VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Khải-huyền 2:1-7
Ông Trương Anh
C:7/1/2018; P: 7/9/2018; 357 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 19:37:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18-2:5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/24/2018; P: 6/25/2018; 333 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 18:20:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:1-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 314 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 16:8:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2018; P: 6/17/2018; 312 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 10:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2018; P: 6/17/2018; 229 xem
Xem lần cuối 1/19/2021 0:55:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:5/27/2018; P: 6/17/2018; 291 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 15:16:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2018; P: 6/17/2018; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 31.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:13-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2018; P: 6/17/2018; 207 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 12:53:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2018; P: 6/6/2018; 323 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/3/2021 18:1:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 284 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/3/2021 22:43:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.