VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Sáng-thế Ký 11:27-12:9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/30/2020; P: 9/1/2020; 377 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 18:17:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:20-6:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2020; P: 8/25/2020; 466 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 18:39:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/16/2020; P: 8/18/2020; 362 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 14:45:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 3:12-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/9/2020; P: 8/12/2020; 417 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 20:45:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/2/2020; P: 8/5/2020; 484 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 14:59:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/26/2020; P: 8/5/2020; 262 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 5:44:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/19/2020; P: 8/5/2020; 265 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 18:32:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:10-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/12/2020; P: 7/13/2020; 307 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 0:3:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/5/2020; P: 7/6/2020; 465 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 18:17:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:8-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2020; P: 6/23/2020; 341 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 19:20:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 53  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.