VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
1 Cô-rinh-tô 1:4-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/10/2021; P: 10/12/2021; 93 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 18:9:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 9:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/6/2021; P: 10/8/2021; 70 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 23:35:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 75:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/26/2021; P: 9/29/2021; 122 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 22:37:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 6:32-33
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/19/2021; P: 9/21/2021; 90 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 12:49:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 19:19-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/12/2021; P: 9/14/2021; 166 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 14:54:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/29/2021; P: 9/1/2021; 163 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 12:6:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 32:30-33:17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/25/2021; P: 7/28/2021; 141 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 0:54:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:17-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/11/2021; P: 7/14/2021; 181 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 15:5:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/27/2021; P: 6/29/2021; 150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 12:38:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:18-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/20/2021; P: 6/28/2021; 112 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 12:54:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 49  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.