VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/2/2020; P: 8/5/2020; 125 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 15:29:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/26/2020; P: 8/5/2020; 17 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 14:24:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/19/2020; P: 8/5/2020; 9 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 14:23:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:10-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/12/2020; P: 7/13/2020; 72 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:32:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/5/2020; P: 7/6/2020; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 7:19:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:8-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2020; P: 6/23/2020; 114 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:30:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/14/2020; P: 6/16/2020; 122 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:29:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1-6,13-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/7/2020; P: 6/9/2020; 111 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:28:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/31/2020; P: 6/3/2020; 143 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 4:7:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 159 xem 4 lưu
Xem lần cuối 37.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 44  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.