VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/14/2020; P: 6/15/2020; 155 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/17/2020 11:44:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/31/2020; 202 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2020 9:9:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 124 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 11:40:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 20:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/17/2020; 154 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/18/2020 12:18:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 7:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/3/2020; 156 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 3:4:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2020; 162 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 0:28:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 3:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 165 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 20:23:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-57
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 209 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 18:3:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:12-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/10/2020; P: 4/11/2020; 172 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 6:34:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:22-33
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 179 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 6:20:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.