VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Công-vụ các Sứ-đồ 27:21-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/25/2019; 6 xem
Xem lần cuối 6.25 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 62 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 19:44:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 121 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 5:2:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 71 xem 3 lưu
Xem lần cuối 57.05 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/28/2019; 203 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 17:30:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:30-32; Ê-phê-sô 5:1-2
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:7/21/2019; 135 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 2:35:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/14/2019; 135 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 14:3:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:12-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/7/2019; 315 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 3:24:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/30/2019; 139 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 19:42:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:24-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 136 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 20:21:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.