VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Sa-mu-ên 17:40-50
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 84 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 15:6:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/10/2020; P: 1/14/2021; 56 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 18:40:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 197 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 8:15:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-32; Gióp 42:10-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/27/2020; P: 12/29/2020; 187 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 3:59:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2020; P: 12/25/2020; 96 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 3:59:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2020; P: 12/21/2020; 141 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 3:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 5:1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/13/2020; P: 12/14/2020; 125 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 3:56:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2020; P: 12/8/2020; 232 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 3:55:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:38
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 90 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 3:54:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2020; P: 11/23/2020; 214 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 3:53:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 37  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.