VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Sa-mu-ên 15; Giăng 14:21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/18/2017; 269 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 6:34:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 339 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 23:42:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 281 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 0:17:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/21/2017; 300 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 7:35:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:2-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 278 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 15:23:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:12-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/7/2017; 258 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 9:23:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 260 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 23:39:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:11-15
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/23/2017; 494 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 8:48:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 15:21-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/14/2017; P: 4/15/2017; 314 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 7:19:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/9/2017; 241 xem
Xem lần cuối 7/11/2019 1:15:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.