VietChristian
VietChristian
httl.org

Rô-ma 5:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/25/2016; 477 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 7:51:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:1-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 476 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 20:20:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 3:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/13/2016; 461 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 14:17:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 2:19-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/6/2016; 282 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 20:27:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 2:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/28/2016; 398 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 8:48:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/21/2016; 484 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/3/2019 2:37:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 485 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 7:17:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 25:8-55
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2016; 518 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 21:57:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8; Thi-thiên 91:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/31/2016; 677 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/3/2019 13:54:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2016; 375 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 1:21:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 30  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.