VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/24/2016; P: 6/25/2018; 308 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 23:24:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/17/2016; P: 6/17/2018; 398 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 12:42:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 277 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 3:46:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-25; Ê-sai 63:9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/3/2018; 454 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 10:59:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/20/2018; 428 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 23:27:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 392 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 3:41:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/6/2018; 511 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 4:36:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/29/2018; 499 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 1:37:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/22/2018; 404 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 8:55:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/15/2018; 482 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 11:18:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 40  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.