VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Phi-e-rơ 1:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/1/2018; 616 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 18:36:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/25/2018; 389 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 22:58:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 370 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 15:25:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/11/2018; 461 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 1:53:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:17-33; 2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/4/2018; 321 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/15/2021 17:39:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10;
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/25/2018; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 3:51:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 357 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 13:43:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-8; Ê-sai 37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/4/2018; 476 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 0:36:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/21/2018; 491 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 12:35:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/14/2018; 529 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 20:5:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 39  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.