VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 1:15-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 334 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 4:37:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/19/2017; 379 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 19:59:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/12/2017; 444 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 8:2:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/5/2017; 509 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 14:3:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/29/2017; 668 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 19:56:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40&25-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 406 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 12:40:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 877 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/13/2020 9:13:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5; Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2017; 616 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 2:17:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2016; P: 12/26/2016; 385 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 4:4:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:4-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/11/2016; 420 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 17:41:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 35  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.