VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Lu-ca 6:12-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/1/2021; P: 8/2/2021; 124 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 11:46:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/25/2021; P: 7/28/2021; 100 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 9:58:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/18/2021; 162 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 1:48:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:36-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/11/2021; P: 7/13/2021; 128 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 4:7:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-25; Cô-lô-se 3:18-19
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:6/27/2021; P: 6/29/2021; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 16:13:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/20/2021; 180 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 16:58:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:27-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/13/2021; P: 6/19/2021; 254 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 23:44:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/6/2021; P: 6/7/2021; 129 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 22:12:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/30/2021; P: 5/31/2021; 99 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 18:15:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/9/2020; P: 5/10/2021; 152 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 22:12:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.