VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Rô-ma 8:5-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/28/2019; 113 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 5:45:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 113 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 11:4:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 273 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 3:46:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/14/2019; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 15:46:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:21-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/7/2019; 217 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 23:53:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:3/31/2019; 387 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 19:38:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 9:11-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/24/2019; 218 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 22:28:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 136 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 11:37:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/10/2019; 138 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 2:38:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 152 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 23:10:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.