VietChristian
VietChristian
httl.org

Ê-phê-sô 4:30-32; Ê-phê-sô 5:1-2
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:7/21/2019; 160 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 10:0:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/14/2019; 169 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 11:25:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:12-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/7/2019; 352 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 20:13:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/30/2019; 150 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 9:53:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:24-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 147 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 6:25:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 11:1-9
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:6/16/2019; 207 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 16:16:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/9/2019; 189 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 2:6:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/2/2019; 156 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 1:40:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:25-32
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 141 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 9:47:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/12/2019; 170 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 9:59:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.