VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Lu-ca 4:38-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/25/2020; P: 4/25/2021; 157 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 22:6:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:31-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/18/2020; P: 4/19/2021; 131 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 21:45:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/11/2020; P: 4/11/2021; 185 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 13:44:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/4/2020; P: 4/4/2021; 179 xem 6 lưu
Xem lần cuối 30.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/28/2020; P: 3/31/2021; 125 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2021 12:53:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:20-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/21/2020; P: 3/24/2021; 297 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 4:34:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:10-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/7/2020; P: 3/9/2021; 188 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 21:14:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/28/2020; P: 3/1/2021; 157 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 21:13:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/14/2020; P: 2/17/2021; 170 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 11:8:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2021; 253 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 13:16:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.