VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ê-phê-sô 9:11-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/24/2019; 221 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 0:27:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 145 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 13:31:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/10/2019; 148 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 2:10:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 163 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 9:51:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/24/2019; 153 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/2/2019 11:53:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:18-30
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/17/2019; 150 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 6:12:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 261 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 19:24:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 144 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 9:54:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 216 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 0:31:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 162 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 1:3:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.