VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Ma-thi-ơ 27:62-66; Ma-thi-ơ 28:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/30/2015; 908 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 16:58:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/23/2015; 818 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 11:54:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:46-50
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/16/2015; 723 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/23/2022 6:34:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:38-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/9/2015; 681 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2022 12:0:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:13-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/2/2015; 785 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2022 7:34:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 524 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/24/2022 10:54:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:26-35; Lu-ca 9:23-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2015; P: 7/20/2015; 868 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/25/2022 18:45:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:23-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/12/2015; 952 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/21/2022 0:4:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:11-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/28/2015; 833 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/21/2022 7:15:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 527 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 23:55:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 43  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.