VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 19:26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/2/2014; 591 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 21:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:16-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/23/2014; 684 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 21:7:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 23:5-6
Pastor John Altfeltis
C:2/16/2014; 430 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 9:18:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2014; 515 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 22:33:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2014; 813 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 20:41:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2014; 567 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 9:39:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Pastor John Altfeltis
C:1/19/2014; 619 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 12:49:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/29/2013; 670 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 20:27:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/22/2013; 472 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 5:33:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-39
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2013; 593 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 23:20:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 36  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.