VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/22/2013; 464 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 18:22:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-39
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2013; 578 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 10:52:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/15/2013; 573 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/7/2020 17:5:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/8/2013; 659 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 17:53:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/1/2013; 679 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/9/2020 1:18:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/24/2013; 435 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/9/2020 18:49:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Pastor John Altfeltis
C:11/17/2013; 508 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 22:49:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:13-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/3/2013; 367 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/9/2020 13:51:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:13-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/27/2013; 537 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 15:5:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:4-11
Pastor John Altfeltis
C:10/20/2013; 269 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 16:4:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 35  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.