VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2020; P: 12/8/2020; 320 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 9:10:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:38
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/29/2020; P: 12/3/2020; 163 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 21:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2020; P: 11/23/2020; 318 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 19:25:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:114-119; Giê-rê-mi 20:11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/1/2020; P: 11/3/2020; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 18:45:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17; Gióp 7:6-7
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:10/25/2020; P: 10/27/2020; 208 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 21:1:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/18/2020; P: 10/19/2020; 242 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 22:7:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 19:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 127 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 16:6:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:7-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/4/2020; P: 10/6/2020; 155 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 19:55:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 13:1-22; 1 Sa-mu-ên 14:31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/27/2020; P: 9/28/2020; 266 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 13:27:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:51-58
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/20/2020; P: 9/22/2020; 176 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 7:55:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.