VietChristian
VietChristian
nghe.app

Mác 12:28-34; 2 Các Vua 5:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/2/2018; 294 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 21:31:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 210 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 0:33:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2018; P: 11/26/2018; 117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 4:12:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:11/18/2018; 234 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 15:7:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2018; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 19:11:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2018; 237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 15:39:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/21/2018; 195 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:9:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 322 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 4:48:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2018; 240 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 7:1:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 199 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 11:0:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.