VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 155 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 13:11:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 228 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 5:53:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/12/2018; 140 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 18:55:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:11-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/29/2016; P: 7/29/2018; 377 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 17:16:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/22/2016; P: 7/22/2018; 225 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/29/2019 19:10:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:7/15/2016; P: 7/16/2018; 196 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 3:26:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/8/2016; P: 7/8/2018; 259 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 19:28:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-52
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/1/2016; P: 7/1/2018; 152 xem
Xem lần cuối 7/21/2019 21:8:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/24/2016; P: 6/25/2018; 166 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 11:6:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/17/2016; P: 6/17/2018; 256 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 18:18:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.