VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Thi-thiên 46:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/22/2020; P: 3/23/2020; 275 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 16:35:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/15/2020; 370 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 16:10:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34; Ê-phê-sô 5:19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2020; 313 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 18:3:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/1/2020; 182 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 12:27:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 122 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 7:30:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:18-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2020; 401 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 12:51:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 186 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 11:7:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 215 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 21:28:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 282 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 12:1:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22:13; Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2020; P: 1/5/2020; 288 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 16:26:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 37  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.