VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2018; 283 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 1:58:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2018; 249 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 9:8:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/21/2018; 202 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 13:12:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 329 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 15:50:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2018; 249 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 12:22:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 209 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 3:42:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 0:12:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 242 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 21:39:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/12/2018; 155 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 0:4:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:11-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/29/2016; P: 7/29/2018; 400 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 2:32:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.