VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/1/2017; 358 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 6:28:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/24/2017; 397 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 23:24:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Công-vụ các Sứ-đồ 14:25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 241 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 5:9:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Pastor John Altfeltis
C:9/10/2016; P: 9/10/2017; 178 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 11:8:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:8; Công-vụ các Sứ-đồ 7:1-60
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/6/2017; 369 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 10:12:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 269 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 23:48:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/16/2017; 291 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 7:36:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:26-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/9/2017; 458 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 9:14:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/2/2017; P: 7/4/2017; 509 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 2:18:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:12-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/25/2017; 385 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 1:1:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.