VietChristian
VietChristian
httl.org

Khải-huyền 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/31/2017; 264 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:25:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 245 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 5:29:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:14; Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/10/2017; 215 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 22:4:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:1; Ma-thi-ơ 1:16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 286 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 13:13:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/26/2017; 458 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 6:42:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 25:9-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/23/2017; P: 11/25/2017; 306 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 14:7:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 203 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 5:48:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/12/2017; 287 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 1:11:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:31-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/5/2017; 287 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 21:23:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:20-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/29/2017; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 11:7:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.