VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ô-sê 11:1-9
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:6/16/2019; 75 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 14:15:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/9/2019; 126 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 5:14:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/2/2019; 114 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 0:50:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:25-32
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 103 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 0:29:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/12/2019; 127 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 0:48:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/5/2019; 88 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 0:43:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:5-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/28/2019; 100 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 0:43:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 104 xem
Xem lần cuối 6/19/2019 13:55:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 254 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 0:45:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/14/2019; 179 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 0:46:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.