VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 4:22-33
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 94 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 15:53:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:1-9; Châm-ngôn 17:22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2020; 258 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 2:18:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/22/2020; P: 3/23/2020; 200 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 2:14:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/15/2020; 283 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 1:19:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34; Ê-phê-sô 5:19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2020; 231 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 1:48:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/1/2020; 127 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 1:46:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 79 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 1:45:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:18-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2020; 297 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 1:43:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 125 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 1:42:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 169 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 1:41:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 33  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.