VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:1/19/2014; 1325 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 4:54:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/12/2014; 1805 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/29/2023 6:13:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/5/2014; 3466 xem 30 lưu
Xem lần cuối 10/1/2023 15:30:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:34-38
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:12/29/2013; 795 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2023 2:45:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2013; 1908 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/29/2023 18:14:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/22/2013; 1731 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/25/2023 22:20:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/15/2013; 1705 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/26/2023 1:42:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/8/2013; 1746 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/23/2023 7:17:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/1/2013; 1878 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/25/2023 9:21:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 96
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:11/28/2013; 1022 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/2/2023 6:25:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.