VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 730 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 21:0:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/19/2014; P: 10/22/2014; 898 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 0:7:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:12-26
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/21/2014; 908 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/26/2022 12:40:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/14/2014; 915 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 11:15:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 71:17-18
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/7/2014; 585 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 21:20:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:9-27
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/31/2014; P: 9/7/2014; 419 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/25/2022 20:39:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:13-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/10/2014; 656 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2022 18:51:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:28-30
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/3/2014; 642 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 15:12:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/27/2014; 787 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 22:0:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/20/2014; 673 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 18:2:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 17  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.