VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ê-sai 40:3-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/1/2013; 993 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 5:3:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/17/2013; 1477 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 23:21:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:5-2:6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/10/2013; 892 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 21:44:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:32-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/3/2013; 806 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/19/2022 7:30:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/27/2013; 807 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:42:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/20/2013; 691 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 2:44:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/29/2013; 620 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 2:26:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:7-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/22/2013; 595 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 8:12:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:24-26
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/15/2013; 553 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 11:47:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 71
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/8/2013; 558 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 21:54:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 17  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.