VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giô-na 2:1
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/6/2016; P: 11/9/2016; 474 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 3:36:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1:4-16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 426 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/27/2019 16:48:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1:1-3
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/23/2016; P: 10/24/2016; 381 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2019 9:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 23:17-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/16/2016; P: 10/21/2016; 776 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:4:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 18:9-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/9/2016; P: 10/11/2016; 286 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 5:3:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65:5-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 309 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/29/2019 9:10:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 71
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/11/2016; P: 9/14/2016; 891 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 20:27:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 9:5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/10/2016; P: 9/14/2016; 468 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 15:19:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:10-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 418 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2019 9:36:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:6-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 507 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 22:28:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.