VietChristian
VietChristian
httl.org

Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/8/2014; P: 6/21/2014; 485 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 5:29:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/2/2019 11:33:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/4/2014; 514 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 13:57:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/27/2014; 571 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 0:11:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/20/2014; 419 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 16:17:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/18/2014; 476 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 19:31:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/13/2014; 236 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 2:26:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/6/2014; 523 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 20:1:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/30/2014; 391 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 19:13:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/23/2014; 365 xem
Xem lần cuối 8/18/2019 15:29:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.