VietChristian
VietChristian
httl.org

2 Cô-rinh-tô 12:5-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 19:21:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 197 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 12:58:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/11/2017; P: 6/13/2017; 196 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 5:41:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/4/2017; P: 6/12/2017; 152 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/28/2019 15:3:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 221:1-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 189 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/5/2019 4:40:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 209 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 0:21:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:23-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 224 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 8:23:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/30/2017; P: 5/7/2017; 146 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 15:38:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 163 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 3:48:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 214 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.