VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/23/2016; 263 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 15:47:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/16/2016; 397 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/9/2020 3:47:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/9/2016; 474 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 7:28:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/25/2016; 388 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 14:50:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/18/2016; 343 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 14:49:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:20-22; Ma-thi-ơ 9:27-30
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:9/11/2016; 585 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 22:45:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 541 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 1:6:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 11:44:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/14/2016; 440 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:34:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:29-35
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 415 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 19:53:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.