VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ga-la-ti
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 295 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 4:6:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:1-10; 1 Cô-rinh-tô 12:4-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 217 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 21:51:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 256 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 6:38:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:1-10; Rô-ma 1:26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 160 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 0:52:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:5-11,27-29,66-69
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/28/2019; 295 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 23:51:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/14/2019; 205 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 18:2:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/30/2019; 307 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 4:37:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 40:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 277 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 2:54:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/9/2019; 299 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 14:10:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/2/2019; 296 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 22:12:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.