VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/18/2020; P: 10/19/2020; 164 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 19:40:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 115 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 8:52:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/4/2020; P: 10/6/2020; 203 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 16:4:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/27/2020; P: 9/28/2020; 142 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 20:10:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/20/2020; P: 9/22/2020; 144 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 16:34:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 2:17-3:1
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/13/2020; P: 9/14/2020; 207 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 2:51:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/6/2020; P: 9/18/2020; 136 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 19:18:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:5-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/30/2020; P: 9/16/2020; 227 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 0:27:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/23/2020; P: 8/24/2020; 241 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 12:24:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/16/2020; P: 8/20/2020; 210 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 1:50:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 25  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.