VietChristian
VietChristian
svtk.net

Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 306 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 20:36:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3-9,18-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 398 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 12:44:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 255 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 6:53:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:9-12,24-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/18/2018; 462 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 8:38:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 309 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 0:20:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/21/2018; 282 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 15:53:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7; 1 Ti-mô-thê 3:8-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 393 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 14:9:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/7/2018; 345 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 23:25:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 16:3-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/23/2018; 341 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 13:10:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/16/2018; 251 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 20:46:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.