VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Sáng-thế Ký 13:14-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 333 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 3:53:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 382 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 9:56:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/12/2018; 378 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 20:25:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/5/2018; 595 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 23:35:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:17-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/29/2018; 300 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 22:32:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1,12-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/22/2018; 309 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 5:9:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:4-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/1/2018; 376 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 15:40:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 393 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/6/2020 14:0:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/10/2018; 323 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 8:2:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/3/2018; 314 xem
Xem lần cuối 1/15/2020 8:32:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.