VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ma-thi-ơ 9:35-38; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 242 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 13:1:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-4:5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/28/2018; 428 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 3:31:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/21/2018; 441 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 3:13:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:16-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/14/2018; 267 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 16:18:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/7/2018; 409 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 11:20:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/31/2017; 398 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 17:1:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 409 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/6/2020 22:35:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/17/2017; 351 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 6:16:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:14-16; Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-52
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/10/2017; 262 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 20:54:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:4-14
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/3/2017; P: 12/10/2017; 277 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 15:55:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.