VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Công-vụ các Sứ-đồ 13:4-14
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/3/2017; P: 12/10/2017; 279 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 20:42:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-4
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 321 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 13:17:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/12/2017; 406 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 9:11:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/5/2017; 444 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 19:18:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/29/2017; 384 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 16:51:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 530 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 17:33:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 501 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 6:47:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 418 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 14:50:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/24/2017; 499 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 23:51:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 367 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 22:21:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.