VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ga-la-ti 2:1-10; 1 Cô-rinh-tô 12:4-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 14:22:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 170 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 7:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:1-10; Rô-ma 1:26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 104 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 3:16:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:5-11,27-29,66-69
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/28/2019; 224 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 14:24:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/14/2019; 158 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 12:31:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/30/2019; 256 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 5:40:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 40:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 228 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 7:47:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/9/2019; 244 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 18:1:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/2/2019; 231 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 9:8:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 222 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 3:3:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.