VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/20/2016; 452 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/3/2019 14:0:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:30-32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 361 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 8:16:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/6/2016; 347 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 16:15:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3; Công-vụ các Sứ-đồ 14:26-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/30/2016; 442 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 3:1:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/23/2016; 349 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 14:39:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/16/2016; 439 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 11:27:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:6-7
Mục Sư Cao Bảo Tài
C:10/9/2016; P: 10/13/2016; 1004 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 9:25:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/2/2016; 611 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 21:40:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/25/2016; P: 9/26/2016; 424 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 17:28:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/18/2016; 674 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 22:39:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 20  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.